Kallelse till föreningsstämma i Brf Solstigen

Brf Solstigens styrelse kallar härmed samtliga föreningsmedlemmar till den årliga föreningsstämman.

Datum: Torsdag den 13:e juni, 2024
Tid:
kl. 18:00 till ca 20:00
Plats:
Haninge kulturhus, Poseidons torg 8

Längre ner på kallelsen hittar du dom förslag till förändringar av stadgarna som kommer behandlas på stämman. Föreningens årsredovisning kommer att finnas tillgänglig senast 2 veckor före stämman på ”www.brfsolstigen.se”. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig i pappersform på stämman.

Dagordning för föreningsstämman, 2024-06-13

1§.    Öppnande
2§.    Godkännande av dagordningen
3§.    Val av stämmoordförande
4§.    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5§.    Val av justerare tillika rösträknare
6§.    Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7§.    Fastställande av röstlängd
8§.    Föredragning av styrelsens årsredovisning
9§.    Föredragning av revisorns berättelse
10§. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
11§. Beslut om resultatdisposition
12§. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13§. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14§. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15§. Val av revisorer och revisorssuppleant
16§. Val av valberedning
17§.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
18§. Avslutande

Förslag till ändring av stadgar, beslut tas under 17§ på dagordningen


Styrelsen föreslår följande förändring av 43§ ”Ombyggnad” i stadgarna, att stycket

  • Ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten eller

Skrivs om till:

  • Ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas, vatten, ventilation, rökkanaler, samt eldstad eller

Samt att följande text läggs till i paragrafen:

Om styrelsen nekar till förändring av lägenheten men hyresnämnden har skriftligt godkänt förändringen så är förändringen av lägenheten godkänd.

Motivation: Förändringen föreslås så att föreningens stadgar är i linje med förändringarna i bostadsrättslagen som trädde i kraft 2023-01-01

Förslaget godkändes på förra årsstämman


Styrelsen föreslår följande förändring av 49§ ”Förverkandegrunder” i stadgarna att följande punkt läggs till befintliga:

  • 10) Om bostadsrättshavaren utför en olovlig förändring av lägenheten som inte kan ses som ringa, samt inte vidtar rättelse efter uppmaning eller inte får tillstånd av hyresnämnden.

    Föreningen ska anmana bostadsrättshavaren om rättelse inom 2 månader från det att föreningen har fått vetskap om den olovliga förändringen.

Motivation: Förändringen föreslås så att föreningens stadgar är i linje med förändringarna i bostadsrättslagen som trädde i kraft 2023-01-01

Förslaget godkändes på förra årsstämman


Hur går en ändring av stadgarna till?

Om alla medlemmar kommer till stämman (eller lämnar fullmakt) och alla är eniga så räcker det med ett beslut. Det ska då av stämmoprotokollet framgå att samtliga medlemmar har närvarat och med vilken majoritet beslutet ifråga togs. Stämmor där alla medlemmar är närvarande är dock sällsynta.

Därför finns det en hjälpregel som innebär att man beslutar om stadgeändring på två stämmor, vilka måste ligga efter varandra. Man får inte kalla till den andra stämman förrän den första stämman har ägt rum så att man i kallelsen kan ange vilket beslut den första stämman har fattat.

På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget.

På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen.

Vi önskar er hjärtligt välkomna!
Mvh// Brf Solstigens styrelse