Renoveringar

Bostadsrättshavare

Mindre förändringar får göras i lägenheten utan tillstånd från styrelsen. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket samt sanitetsporslin i dusch- och badrum.

Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, göra ingrepp i bärande väggar eller dra nya rör i kök och badrum. Inga maskindrivna fläktar får installeras till ventilationen. Endast godkända spiskåpor får monteras.

Föreningens stadgar säger:
43 § Ombyggnad
Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Följande åtgärder får dock inte företas utan styrelsens tillstånd: 1. ingrepp i bärande konstruktion 2. ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten, eller 3. annan väsentlig förändring av lägenheten Styrelsen får endast vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighets tillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt

Du är skyldig att ansöka om ändring/renovering i lägenhet vid mer omfattande förändringar. Det gör du enklast genom att kontakta föreningens tekniska förvaltare – HSB Stockholm, de rapporterar vidare till styrelsen. När anmälan inkommer bokar HSB’s byggledare in ett möte med bostadsrättshavaren på plats i lägenheten.

Mötet är en genomgång av renoveringsprojektet. Viktigt är då att ha klart för sig hur du/ni vill renovera, vem (vilket företag som ska utföra arbetet) och om renoveringen omfattar arbete i våtrum (badrum) måste ni ha kopior på företagets behörighetsintyg.

I samband med denna genomgång går sakkunnig igenom upplägget och förtydligar vilka:

 1. Skyldigheter bostadsrättshavaren har gentemot grannar (stämpning, effekter som kan uppstå i intilliggande lägenheter och dess åtgärder, avisering/information till grannar).
 2. Krav som ställs i samband med arbete i våtrum, kopia på våtrumsintyg, egenkontroller samt produktblad (produkter som används) ska överlämnas till styrelsen efter avslutad renovering
  Under renoveringens gång gör byggledaren ett/två återbesök för att säkerställa att inga punkter missas, kan vara allt från kontroll av lägen (golvbrunn) till kontroll av övriga intilliggande installationer.

Varför denna rutin: En ogenomtänkt renovering kan ställa till med stor skada, såväl hos dig själv som hos dina grannar och fastigheten i stort. Ovanstående rutin är därför lika mycket till för din egen som för bostadsrättsföreningen trygghet och säkerhet.


Hyresgäst

Kontakta alltid förvaltaren om du önskar göra både mindre och större renoveringar i din lägenhet. Arbetet måste vara utfört på ett fackmannamässigt sätt och följa gällande branschregler (även målning och tapetsering). Styrelsen kontrollerar genom besiktning att renoveringen utförts på ett fackmannamässigt sätt. Vid avflyttning kommer besiktning av din lägenhet ske. Om renoveringar inte utförts på ett fackmannamässigt sätt, åläggs du att på egen bekostnad att återställa lägenheten, du får även bekosta återbesiktningen efter återställandet.


Allmänna regler vid renoveringar: Renoveringar i lägenheterna påverkar inte bara dig; tänk på att visa hänsyn till dina grannar.

 • Reparationer i lägenheten får tidigast påbörjas kl. 08.00 på vardagar och kl 10.00 på helgdagar samt vara avslutade senast kl 20.00 samtliga dagar.
 • Informera alltid dina grannar, även i närmast angränsande portar

Håll rent under renoveringstiden! Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att daglig städning av allmänna utrymmen utförs.

 • Verktyg och byggmaterial skall hållas undan från trapphus och övriga allmänna utrymmen, även utomhus.
 • Rivningsmaterial får inte ställas mot väggar och fasader.
 • Gården utanför städas från nedsmutsning förorsakad av arbetet.
 • Rivningsmaterial får inte mellanlagras på gården utanför fastigheten.
 • Sopor som andra boende lägger till medlemmens mellanlagrade sopor ansvarar medlemmen för.

Du får alltså inte lägga rivningsavfall utanför porten under en längre tid. Planera alltid bortforsling samma dag som rivning sker. Rivningsavfall som samlas utanför porten utgör en skaderisk för lekande och nyfikna barn! Rivningsmaterial som blir liggande utgör brandfara, någon som passerar, kan få för sig att tända på högen!