Rutiner vid övergångar av bostadsrättslägenhet

Du som ska sälja din lägenhet ska skicka alla dokument som rör ägandeförändringen av bostadsrätten, till vår ekonomiska förvaltare. Glöm inte att säga upp hyresavtal för p-plats, carport, garage och ev extraföråd

Avflyttningsbesiktning av din lägenhet kommer att utföras

Varför avflyttningsbesiktning? Sedan ombildningen (6 nov 2009) har styrelsen fått kännedom om att renoveringar av badrum och kök (ingrepp i föreningens egendom och ansvar) har genomförts utan att ansökan inlämnats till styrelsenAlla ansökningar om utträde ur föreningen måste kompletteras med ett godkänt avflyttningsbesiktningsprotokoll. Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras vid en avflyttningsbesiktning är ventilations-, värme och sanitetsinstallationer, att inga allvarliga skador finns, att inga otillåtna ändringar gjorts eller att otillåtna installationer gjorts. Om anmärkningar finns, åläggs den boende att åtgärda dessa. 

Avflyttningsbesiktningar bekostas av föreningen. Beställning av avflyttningsbesiktningen görs via förvaltaren/fastighetsservice som sedan skickar ett godkänt besiktningsprotokoll till styrelsen. När styrelsen fått ett godkänt besiktningsprotokoll kan medlems ansökan om utträde slutbehandlas.

Säljaren ska meddela köparen om brister i lägenheten. Köparen har dock ett större ansvar att undersöka brister i lägenheten.

Ekonomiska förvaltaren gör kontroll av att du som säljare har fullgjort dina ekonomiska skyldigheter mot föreningen (dvs att du inte har några skulder till föreningen eller har krav på dig för återställande av felaktigt utförda renoveringar i våtrum och ventilation).

Nycklar och brickor till gemensamma utrymmen Vid övergång av bostadsrättslägenhet ska du återlämna alla utkvitterade nycklar (gäller även garagenycklar och nycklar till extra förråd) till det företag som föreningen har avtal med, se anslagstavlan. Nycklarna och brickorna (minst 3 st) till lägenheten lämnas till köparen vid överlämnandet av lägenheten.

Köparen skall, utan kostnad, kvittera ut grunduppsättning av nycklar (nyckel till förråd/källare, cykelrum, nyckel till bommen). Detta kan ske i samband med tillträdesdagen. Du som säljare är skyldig att betala fastställt pris för nycklar och brickor som saknas.

Du har kvitterat ut minst 1 nyckel till cykelrum, grovsoprum/ bom och förråd, dessutom finns minst tre brickor till passersystemet, varav två går till tvättstugan. Ev finns 1 nyckel till barnvagnsrum. Lista över utkvitterade nycklar och brickor finns hos det företag som som ombesörjer nyckelhanteringen.

Säljare och köpare uppmanas att kontakta företaget innan återlämning samt utkvittering av nycklar och brickor.

Rutiner vid uppsägning av kontrakt av lägenheter med hyresrätt (HR) Uppsägning av hyreskontrakt eller begäran omlägenhetsbyte skickas till ekonomiska förvaltaren. Glöm inte att säga upp hyresavtal för p-plats, carport, garage och ev extraföråd

Avflyttningsbesiktning Styrelsen eller förvaltaren tar kontakt med dig och gör upp om en tidpunkt när besiktning skall ske. Styrelsen gör en bedömning av lägenhetens status och fastställer om du behöver åtgärda något innan avflyttning sker.

Flyttstädning Hela lägenheten ska vara mycket noggrant städad, även balkong/altan och ev uteplats samt förrådsutrymmen, p-plats och/eller garage. Vid avlämningen kontrolleras städningen . Om du slarvar med städningen, måste du betala för att föreningens städfirma utför städningen på ett godkänt sätt. När du säger upp din hyresrätt får du en checklista för städningen.

Nycklar och brickor till lägenheten och gemensamma utrymmen Samtliga utkvitterade brickor och nycklar till gemensamma utrymmen skall lämnas till ansvarigt företag (se anslagstavlan). Du är skyldig att betala för nycklar och brickor som saknas.

Återlämning av nycklar till lägenheten Vid slutbesiktning och överlämnande lämnas lägenhetns nycklar till representant för styrelse eller förvaltning. Nycklar till lägenheten som saknas (enligt gammal kvittering) betalas enligt gällande prislista. Ekonomiska förvaltaren skickar faktura.