Egna utrymmen

Lägenhet eller övriga utrymmen i föreningen får inte användas för annat än avsett ändamål.

Normalt underhåll av lägenheten får ske. Avsevärd förändring av lägenheten får inte ske utan tillstånd av förvaltaren/styrelsen.
Vid installation av disk- och tvättmaskin i lägenheten, är medlem betalningsansvarig vid eventuell vattenskada.

Mitt hem är min borg heter det ju men i en bostadsrättsförening måste man även i den egna sfären visa hänsyn och tänka på övriga medlemmars behov. I det avseendet är medlemmen ansvarig även för samboende och besökande.

Lägenhetsunderhåll och lägenhetsförändringar.
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Vid renovering i våtutrymmen skall arbeten utföras på ett fackmannamässigt sätt samt enligt gällande branschregler.

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock förvaltaren/styrelsens tillstånd, t.ex. om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Blankett för detta finns att ladda ned här.

Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten.

Kontakta alltid förvaltaren innan Du sätter igång!

Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför störande arbeten i lägenheten. Dessa arbeten skall utföras enligt reglerna för störande arbeten.
Se rubriken Störning till vänster.

Elektriska installationer
Alla fasta elektriska installationer skall vara utförda av behörig elektriker. Kontakta fastighetsskötaren om du vill ha rekommendation om behörig elektriker.
Inga förändringar får göras i el-centralen (”proppskåpet”) utan förvaltarens skriftliga tillstånd. Din el-central finns placerad i din lägenhet.

VVS-installationer
Inga arbeten på fastighetens rör-, värme- eller ventilationssystem får göras utan förvaltaren/styrelsens skriftliga tillstånd.

Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning ska vara skriftlig och innehålla skälet för andrahandsuthyrningen, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten.
Andrahandsuthyrning beviljas på särskilda skäl för högst ett år i taget. Tänk på att Du som hyr ut är fullt ansvarig under hela andrahandsuthyrningen.

Om du tänker flytta
Fråga ekonomiska förvaltaren vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap.
Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till förvaltaren/styrelsen.

TV och Internet
Det analoga TV-grundutbudet från ComHem ingår i hyran/avgiften för lägenheten. Dessutom finns möjligheten att själv teckna ett bredbandsabonnemang antingen via kabel-TV-uttaget, från ComHem, eller fiber från Bredbandsbolaget via den vita dosan i hallen.


Störning

För att vi alla ska trivas är det viktigt att vi inte stör varandra. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn.

Bostadsrättslagen ser strängt på störningar!

Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan bli uppsagd från lägenheten

Skyldigheten gäller i lägenheten men också i samtliga gemensamma utrymmen som t.ex. i trapphus, hiss, tvättstuga samt gård. Hänsyn gäller dygnet runt men man får inte föra oljud mellan kl. 20.00 – 07.00. Med oljud menas renoveringsljud (borrning och hamring).

Meddela gärna dina grannar om du ska ha fest. Om Du kommer att störa vid upprepande tillfällen t.ex. renovering skall du anslå detta i porten/hissen. I meddelandet uppger du vem du är, under vilken tidsperiod arbetet kommer att ske samt var du kan nås.

Det är viktigt att komma ihåg att ditt golv är grannens tak så att vi visar hänsyn till våra grannar. Det handlar om sunt förnuft. Vår TV, radio eller cd-spelarebehöver inte stå på för högt och vi behöver inte gå omkring i träskor eller göra något annat som stör i onödan.


Förråd

I källaren/förråden kan personliga tillhörigheter förvaras.

Varje lägenhets förråd är märkt med ett ordningsnummer. Gångarna skall hållas fria från saker och får inte belamras.

Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källaren.

Inga brandfarliga ämnen får förvaras i förråden.


Terasser / balkonger

Balkongen är en gräns mellan det gemensamma och det egna.

Utsidan och fasaden ansvarar föreningen för medan insidan hör till den egna sfären.
Inglasning eller annan förändring av balkongen skall därför ha förvaltarens/styrelsens skriftliga godkännande.


Balkonger/terasser får inte användas för:

  • Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
  • Skakning av mattor, det ska ske på därför anvisad plats.
  • Rengöring av mattor, gångkläder och sängkläder gör du vid piskställningen.
  • Grillning om inte närboende grannar gett sitt samtycke. Grillning med kol- och gasolgrill på balkonger är dock förbjudet på grund av brandrisk.
  • Rökning så att det besvärar grannar och naturligtvis inte kasta ut glödande fimpar då den kan hamna på grannens balkong och orsaka en brand.
  • Att sätta upp antenner eller paraboler är helt förbjudet. De får inte heller sättas upp på fasaden.
  • Placera blomlådor innanför balkongräcket och vattna inte på ett sådant sätt så att det stör dina grannar.
  • Fönster och balkongdörrar får inte stå öppna på ett sådant sätt att de tar skada av nederbörd.
  • Tänk på grannen under när du städar balkongen.