Källare och förråd

  • I källaren kan personliga tillhörigheter förvaras. Ditt lägenhetsförråd ska vara märkt med ditt lägenhetsnummer (föreningens löpnummer)
  • Gångarna i förråden/källarna skall på grund av brandrisken hållas fria från föremål och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källaren.
  • Inga brandfarliga ämnen får förvaras i förråden.