Årlig stämma och extrastämma

Styrelsen ska, enligt föreningens stadgar, kalla alla medlemmar till föreningsstämma. Föreningsstämman föreningens högsta beslutande organ. På föreningsstämman väljs styrelsen som ska ansvara för föreningens förvaltning under kommande år. På stämman beslutas även om stora frågor som styrelsen får besluta om.

Styrelsen har som ambition att i samband med stämman även lämna viktig och aktuell information till alla lägenhetsinnehavare. Till denna del av mötet kallas även hyresgästerna. Till stämman kan medlemmar ge förslag till frågor genom att skriva motioner. Hyresgäster är också välkomna med förslag till styrelsen.
Hyresgästerna kan delta i omröstningar som direkt rör boendet, rösterna räknas som rådgivande.

Informationsmöten

Alla lägenhetsinnehavare (hyresgäster och bostadsrättshavare) är välkomna på de informations möten som styrelsen inbjuder till.

Protokoll

Protokoll från föreningsstämman är en offentlig handling och ska enligt stadgarna vara tillgängliga för medlemmarna senast tre veckor efter stämman. Protokoll från styrelsesammanträden är inte offentliga eftersom de kan innehålla konfidentiella uppgifter om enskilda medlemmar och uppgifter om företag under upphandlingar. En autoriserad revisor gör den årliga revisionen tillsammans med föreningens valda internrevisor. Det innebär att de går igenom hela den ekonomiska redovisningen och alla protokoll samt allt som hänt under året. Om allt är i sin ordning så föreslår revisiorerna att styrelsen får ansvarsfrihet för det gågna året.