Bostadsrättshavare och hyresgäster (lägenhetsinnehavare)

Du som lägenhetsinnehavare är skyldig att snabbt anmäla fel som du upptäcker i lägenheten eller i gemensamma utrymmen! Särskilt viktigt är det att anmäla när vatten finns på ställen där det inte ska finnas! Att anmäla vattenskador snabbt, så att de kan åtgärdas, innebär att risken för kostsamma vattenskador minskar. Det är särskilt viktigt att lägenhetsinnehavaren har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Skador av läckande vatten i lägenheterna kostar mycket att åtgärda och leder ofta till stort obehag för de som drabbas. Vid felaktig installation av disk- och tvättmaskin i lägenheten, är lägenhetsinnehavaren betalningsansvarig vid eventuell vattenskada. Anlita därför alltid behörig hanverkare vid installationen, då är det företaget som står för eventuella skador.

En läckande kran kostar ca 500 – 1000 kronor/ år beroende på om det är kallt ellet varmt vatten som rinner! Anmäl därför alltid när kranar läcker och toaletter står och rinner! Föreningen står för arbtetet med att täta kranar och spolanordningar (bostadsrättshavare betalar för materialet).

Bostadsrättsinnehavare:

Ansvarar, enligt stadgarna, själva för att underhålla

  • lägenhetens inredning och utrustning i kök och badrum,
  • ytskikt på golv, väggar och i tak, glas och bågar i fönster samt innerdörrar och ytterdörrens insida.
  • Enligt tillägg i stadgarna ansvarar medlemmen även för ytskikten (golv, väggar och tak) på balkongens insida.

Om något går sönder, som kan skada föreningens egendom (vattenläckor, elektriska anordningar), är du skyldig att snabbt och på egen bekostnad reparera skadan. Vår förvaltare kan utföra arbetet, du kommer då att debiteras kostnaden.

Undantag: om lägenheten har originalkranar eller nya kranar av märkena Mora och FM Mattsson anmäls läckage till Servicecenter. Föreningen står för arbetskostnaden och medlemmen står för materialet. Samma gäller toaletter som rinner för att spolanordningen är ur funktion.
Om kranar eller toaletten inte går att laga bekostar du själv ny utrustning. Styrelsen rekommenderar att du köper kranar av märkena Mora och FM Mattson då kommer föreningen att stå för byte av packningar.