Balkonginglasning

Avtal inglasning

En inglasad balkong gör det möjligt för dig som bostadsrättsinnehavare att utnyttja din balkong året runt vilket kan vara väldigt trevligt! Om du har bestämt dig för att du vill bygga en inglasad balkong har vi sammanställt den informationen som behövs här under.

Enligt föreningens stadgar så gäller enligt:

42 § Tillbyggnad
Anordningar såsom markiser, balkonginglasning, belysningsarmaturer, solskydd, parabolantenner etc. får monteras på husets utsida endast efter styrelsens skriftliga godkännande. Bostadsrättshavaren svarar för skötsel och underhåll av sådana anordningar liksom för eventuell skada. Om det behövs för husets underhåll eller för att fullgöra myndighetsbeslut är bostadsrättshavaren skyldig att, efter uppmaning från styrelsen, demontera anordningar.

(Notera, skada enligt 42§ i stadgarna avser person-, egendom- och sakskada, kontrollera därför att din hemförsäkring gäller ifall något oväntat skulle inträffa.)

Ytterligare regler som gäller för balkonginglasning:

Typer: Föreningens fastigheter ska i största möjliga utsträckning se enhetlig ut, det gäller även balkonginglasningen. Därför ska nya inglasningar inte skilja sig markant från befintliga inglasningar. Systemen ska även vara konstruerade på så att inte görs ingrepp i fastigheten.

Särskilda villkor som tillkommer vid inglasning av balkong:
Vid överlåtelse av bostadsrätten åligger det bostadsrättshavaren att särskilt tillse att förvärvaren övertar bostadsrättshavarens skyldigheter enligt detta avtal gentemot Brf Solstigen. Om så inte sker är bostadsrättshavaren, i samband med avflyttning, skyldig att demontera inglasningen och återställa balkongen om föreningen begär det.

Demontering: Vid demontering av inglasningen är bostadsrättshavaren skyldiga att återställa balkongen i det skick den var innan inglasningen monterades och reparera eventuella skador på byggnaden som uppkommit till följd av inglasningen.


Bygg processen Givet att du accepterar regelverket så kan processen med att bygga en inglasad balkong, processen kan sammanfattas i följande steg

  1. Ansök om bygglov hos Haninge kommuns byggnadsnämnd, (de brukar begära en ritning över balkongen men det brukar räcka med en bild, både utifrån och inifrån).
  2. Fyll i avtalet för inglasning, som gäller mellan dig som bostadsrättshavare och föreningen. (Hittas även längst ner på sidan.)
  3. Skicka påskrivet avtal tillsammans med den beviljade bygglovsansökan till styrelsen på styrelsen@brfsolstigen.se
  4. Styrelsen återkopplar med påskrivet avtal med sitt beslut efter kontroll med förvaltningen.
  5. När allt detta är klart så kan du som bostadsrättshavare påbörja arbetet med inglasningen!

FAQ: F: Finns det något generellt bygglov för balkonginglasning för föreningen

S: Nej, det gör det inte, utan du som bostadsrättshavare måste ansöka om det hos kommunen, du hittar den nödvändiga information hos här: https://www.haninge.se/bygga-bo-och-miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/

F: Finns det planer på att införskaffa ett generellt bygglov?

S: Nej det gör det inte, då ett sådant bygglov är relativt dyrt och vi skulle då behöva välja en väldigt specifik typ av inglasning och tillverkare. Utöver det så skulle det även i princip innebära att flera nuvarande balkonginglasningar skulle behöva rivas eftersom då är av en annan typ. Vidare är det inte heller skäligt att boende som inte vill ha inglasad balkong ska vara med och betala för ett generellt bygglov. Därför har vi bestämt att den som vill glasa in själv får ansöka bygglov.


Filer:

Avtal inglasning