Vi tillsammans är brf Solstigen

Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Det är viktigt att tänka på att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i fastigheten, du har endast rätt att nyttja en viss lägenhet i föreningen. Du tillsammans övriga bostadsrättshavare är medlemmar i en ekonomisk förening, en bostadsrättsförening och det är föreningen som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Föreningen äger allt från lägenheter till gemensamma utrymmen och mark. Bostadsrättshavaren har skyldighet att underhålla lägenheten och föreningen står för underhållet i gemensamma utrymmen och marken.

Bostadsrättsföreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Byggnader och mark är föreningens viktigaste tillgångar. Våra tillgångar måste underhållas och utvecklas framför allt för ekonomins men även för trivselns skull. Inkomsterna till underhåll och förvaltning av föreningen kommer från avgifter och hyror för lägenheterna och hyror för parkeringsplatser, garage och carports samt extra förråd.

Alla medlemmar har full insyn i ekonomi och förvaltning. I en förening där styrelsen har god kontroll över ekonomin kan medlemmarna känna sig trygga.

Brf Solstigen har även ett antal hyresrätter. Föreningen är hyresvärd för hyresgästerna och föreningen ansvararför underhåll och reparationer i dessa lägenheter.

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Mellan föreningsstämmorna beslutar den valda styrelsen i alla frågor som rör förvaltningen av Solstigen.  Styrelsen har beslutsrätt ialla frågor utom när det gäller försäljning av fastigheten. Föreningsstämman är det tillfälle medlemmarna kan granska verksamheten för det år som gått och påverka vilka frågor som styrelsen ska arbeta med under kommande år. Ju större engagemang medlemmarna i Solstigen, visar när det gäller föreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.

Meddelande om datum för den årliga stämman ska skickas ut till medlemmarna i god tid. Beslut fattas endast i de ärenden som framgår av dagordningen.

Extra föreningsstämma kan också förekomma. Styrelsen kan kalla till extra stämma om föreningens stadgar ska ändras eller om styrelsen vill ha ett snabbt avgörande i en speciell större fråga. Även en grupp medlemmar (minst 10 procent av alla röstberättigade medlemmar) samt revisorerna kan begära att extrastämma hålls. Vid extra föreningsstämma fattas endast beslut i de ärenden som ligger till grund för att extrastämman utlystes.