Kallelse till föreningsstämma i Brf Solstigen

Brf Solstigens styrelse kallar härmed samtliga föreningsmedlemmar till den årliga föreningsstämman.

Datum: Tisdag den 13:e juni, 2023
Tid:
kl. 18:00 till ca 20:00
Plats:
Haninge kulturhus, Poseidons torg 8


Förslag till ändring av stadgar, beslut tas under 17§ på dagordningen

Styrelsen föreslår följande förändring av 24§ ”Styrelsens sammansättning” i stadgarna, att stycket:

  • Styrelsen väljs av föreningsstämman för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

tas bort och ersätts med:

  • Mandattiden är högst två (2) år. Mandattiden bestäms av stämman. Styrelseledamot och suppleant kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs av föreningsstämman ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.

Motivation: För att säkerställa att det finns erfarenhet i styrelsen anser vi att det är bättre att vissa representanter kan väljas på längre period. Detta säkerställer att styrelsen alltid har erfarenhet om hur det vardagliga arbetet i föreningen går till, detta är också hur det ser ut i det flesta BRF: er.

Förslaget godkändes på förra årsstämmanStyrelsen föreslår följande tillägg i 35§ ”Bostadsrättshavarens ansvar” i stadgarna
, att stycket

  • Boende ansvarar för rensning av avloppssticken fram till huvudstam.

Läggs till de övriga punktera över bostadsrättshavarens ansvar

Motivation: Detta är mer eller mindre ett förtydligande av de befintliga stadgar. Vi föreslår detta tillägg för att tydliggöra exakt vart gränsen för vart bostadsrättshavarens ansvar upphör.

Förslaget godkändes på förra årsstämmanStyrelsen föreslår följande förändring av 43§ ”Ombyggnad”
i stadgarna, att stycket

  • Ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten eller

Skrivs om till:

  • Ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas, vatten, ventilation, rökkanaler, samt eldstad eller

Samt att följande text läggs till i paragrafen:

Om styrelsen nekar till förändring av lägenheten men hyresnämnden har skriftligt godkänt förändringen så är förändringen av lägenheten godkänd.

Motivation: Förändringen föreslås så att föreningens stadgar är i linje med förändringarna i bostadsrättslagen som trädde i kraft 2023-01-01
Styrelsen föreslår följande förändring av 49§ ”Förverkandegrunder”
i stadgarna att följande punkt läggs till befintliga:

  • 10) Om bostadsrättshavaren utför en olovlig förändring av lägenheten som inte kan ses som ringa, samt inte vidtar rättelse efter uppmaning eller inte får tillstånd av hyresnämnden.

    Föreningen ska anmana bostadsrättshavaren om rättelse inom 2 månader från det att föreningen har fått vetskap om den olovliga förändringen.

Motivation: Förändringen föreslås så att föreningens stadgar är i linje med förändringarna i bostadsrättslagen som trädde i kraft 2023-01-01


Hur går en ändring av stadgarna till?

Om alla medlemmar kommer till stämman (eller lämnar fullmakt) och alla är eniga så räcker det med ett beslut. Det ska då av stämmoprotokollet framgå att samtliga medlemmar har närvarat och med vilken majoritet beslutet ifråga togs. Stämmor där alla medlemmar är närvarande är dock sällsynta.

Därför finns det en hjälpregel som innebär att man beslutar om stadgeändring på två stämmor, vilka måste ligga efter varandra. Man får inte kalla till den andra stämman förrän den första stämman har ägt rum så att man i kallelsen kan ange vilket beslut den första stämman har fattat.

På den första stämman ska mer än hälften av de avgivna rösterna vara för stadgeändringsförslaget.

På den andra stämman ska minst 2/3 rösta för ändringen.


Dagordning för föreningsstämman, 2023-06-13

1§.    Öppnande

2§.    Godkännande av dagordningen

3§.    Val av stämmoordförande

4§.    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5§.    Val av justerare tillika rösträknare

6§.    Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7§.    Fastställande av röstlängd

8§.    Föredragning av styrelsens årsredovisning

9§.    Föredragning av revisorns berättelse

10§. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

11§. Beslut om resultatdisposition

12§. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13§. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14§. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15§. Val av revisorer och revisorssuppleant

16§. Val av valberedning

17§.  Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.

18§. Avslutande

Vi önskar er hjärtligt välkomna!
Mvh// Brf Solstigens styrelse