Styrelsen i Brf Solstigen kallar härmed föreningens medlemmar till föreningsstämma.

Datum:    Torsdagen den 9 juni

Tid:            Kl 18.30 – ca 20.00

Plats:        Haninge kulturhus, Poseidons torg 8 

Hjärtligt välkomna

Styrelsen i Brf Solstigen


Dagordning
för föreningsstämman, 2015-06-09

 • 1. Öppnande
 • 2. Godkännande av dagordningen
 • 3. Val av stämmoordförande
 • 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 • 5. Val av justerare tillika rösträknare
 • 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 • 7. Fastställande av röstlängd
 • 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 • 9. Föredragning av revisorns berättelse
 • 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 11. Beslut om resultatdisposition
 • 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 • 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 • 16. Val av valberedning
 • 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 • 18. Avslutande