Brf Solstigens styrelse kallar härmed samtliga av föreningens medlemmar till den årliga föreningsstämman.

Datum: Tisdag den 22:a juni, 2021
Tid:
kl. 18:00 till ca 20:00
Plats:
Haninge kulturhus, Poseidons torg 8

På baksidan hittar du dagordningen för stämman. Föreningens årsredovisning kommer att finnas tillgänglig senast 2 veckor före stämman på ”www.brfsolstigen.se”. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig i pappersform på stämman.

Viktigt!
Även i år så är omständigheterna annorlunda i och med den rådande pandemin. Vi vill därför veta på förhand hur många som tänker komma på stämman. Då om intresset är stort så kommer vi behöva byta upplägg på stämman. Därför kommer en anmälan även i år att krävas för deltagande. (Om man inte har anmält sig får man delta i mån av plats, alla som anmäler sig på förhand kommer att få delta). I den mån det går önskar vi att max en person per hushåll deltar på stämman. Om du vill framföra något på stämman men inte känner att du vill komma till stämman så kan du använda din rösträtt genom ett ombud med en fullmakt. (Vid förändringar i stämmans upplägg utgår ny information till de som har anmält sig till stämman.)

Inga motioner har anmälts till stämman, och styrelsen har inga frågor hänskjutna till stämman.

Vi önskar er hjärtligt välkomna!
Mvh// Brf Solstigens styrelse

OSA senast den 13:e Juni, Uppge namn, adress och telefon nummer.

Via mail på: styrelsen@brfsolstigen.se

Via Telefon: 073-957 35 03 (Går till vår sekreterare, Siw)

Om du använder dig av blanketten för anmälan som du har fått i brevlådan, klipp ut den och lägg den i brevlådan innanför dörren i tvättstugan på Vallavägen 113-115 eller 135-137.

Dagordning för föreningsstämman, 2021-06-22

1§.    Öppnande

2§.    Godkännande av dagordningen

3§.    Val av stämmoordförande

4§.    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5§.    Val av justerare tillika rösträknare

6§.    Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7§.    Fastställande av röstlängd

8§.    Föredragning av styrelsens årsredovisning

9§.    Föredragning av revisorns berättelse

10§. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

11§. Beslut om resultatdisposition

12§. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13§. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14§. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15§. Val av revisorer och revisorssuppleant

16§. Val av valberedning

17§. Avslutande