Brf Solstigens styrelse kallar härmed samtliga föreningsmedlemmar till en extra stämma gällande styrelsens förslag till stambyte och våtrumsrenoveringar

Datum: Onsdag den 15:e juni, 2022
Tid: kl. 19:00 till ca 21:00
Plats: Brf Solurets föreningslokal, Vallavägen 87A


Dagordning
1§. Öppnande
2§. Godkännande av dagordningen
3§. Val av stämmoordförande
4§. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5§. Val av justerare tillika rösträknare
6§. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7§. Fastställande av röstlängd
8§. Redovisning av utredning om åtgärder i våtrum på ledningar för vatten och avlopp

– Under denna punkt kommer styrelsens konsult att lämna en sammanfattad information om styrelsens utredning.

9§. Av styrelsen anmälda ärenden

a. Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att föreningen ges rätt att utföra de förändringar i bostadsrätterna som uppkommer med anledning av ny rördragning i våtrum, WC och kök samt bytet av elcentral. (2/3 majoritet) I samband med byte av tappvattenledningar kommer förändringar inom våtrum, WC, kök och hall att uppkomma. Medlem skall lämna sitt samtycke till denna förändring. Förändringarna har redovisats muntligen/bildligt under §8 och samt tidigare i skriftlig medlemsinformation, på informationsmöten och på öppet hus.

b. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att föreningen övertar medlemmens underhållsansvar under ombyggnadstiden i lägenheten med anledning av rörbyte och byte av elcentral. (enkel majoritet) Beslutet innebär att medlemmar godkänner att föreningen ges rätt att utföra erf. återställningsarbeten gällande ytskikt mm våtrum, WC, kök och hall.

10§. Avslutande

Vi önskar er hjärtligt välkomna! Mvh// Brf Solstigens styrelse