Styrelsen i Brf Solstigen kallar härmed föreningens medlemmar till extra föreningsstämma. Föreningens externa revisor, Catrin Moberg från företaget BDO, har avsagt sig uppdraget som föreningens revisor. Därför behöver föreningen välja en ny revisor, som även ska revidera räkenskapsåret 2015.

Datum:    Tisdagen den 24 maj

Tid:            Kl 19.00 – ca 19:20

Plats:        Haninge kulturhus, Poseidons torg 8

Dagordning för extra föreningsstämma, 2016-05-24

 

  • 1. Öppnande

 

  • 2. Godkännande av dagordningen

 

  • 3. Val av stämmoordförande

 

  • 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

 

  • 5. Val av justerare tillika rösträknare

 

  • 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

 

  • 7. Fastställande av röstlängd

 

  • 8. Val av revisor

 

  • 9. Avslutande

 

Hjärtligt välkomna

Styrelsen i Brf Solstigen