Matavfall samt grovsopor
Nu har vi på Solstigen börjat sortera matavfall. Tänk på att papperspåsarna med matavfall skall kastas i den svarta luckan och att avfallet inte får vara i plastpåse. SRV ger oss böter för varje gång vi kastar fel. På senare tid har det ställts upp grovsopor och annat skräp utanför våra gårdshus/sophus. Detta ser för tråkigt ut och kostar föreningen pengar att forsla bort. Dessa kostnader kan i framtiden föranleda eventuella avgiftshöjningar.

Containerhelg och utdelning av matavfallspåsar

En Containerhelg skall anordnas till hösten. Datum för detta anslås senare. Alternativt kan ni gå in på http://www.srvatervinning.se/matavfall/Sa-gar-det-till/Den-bruna-pasen/matavfallspasar/ för att se vilka platser i kommunen där man kan hämta ut påsar.

Carport
Inga andra föremål än bilen och fyra extrahjul får förvaras i carporten. Detta på grund av bland annat brandrisk.

Rökning/fimpar
För att alla ska trivas och för att vi ska kunna behålla en bra stämning i föreningen är det viktigt att visa hänsyn. Att visa hänsyn till sina grannar innebär att du inte skräpar ned genom att kasta fimpar utanför din lägenhet, ut på vår gemensamma mark. Det är vi tillsammans som betalar för att utemiljön, ser välvårdad och inbjudande ut. Det är ditt ansvar att inte skräpa ner genom att kasta fimpar och skräp som ökar våra kostnader för renhållning. Tänk på att det är dina grannar på bottenvåningen eller vår markentreprenör som sköter markerna som blir tvungna att plocka upp DINA fimpar!

Orienteringstavlor
Det skall under våren sättas upp nya informationstavlor som ersätter de gamla ”raketerna”. Skyltarna kommer visa karta över våra gårdar med portnummer.

Tvättstugor/tvättdebitering
Det har varit mjukvaruproblem när det gäller tvättstugedebiteringen, vilken har föranlett att debiteringar inte har gjorts. Debiteringen kommer inom kort att åter fungera. Debiteringarna kommer stå på hyresavin/avgiftsavin. Styrelsen har beslutat att även utöka antalet tvättider från 5 till 8 gånger per månad. Kostnaden behålls till 25 kronor per tvättpass.

Portkoder
Det är åter dags för nya portkoder. Dessa kommer i vanlig ordning i er brevlåda.

Besiktning vid avflyttning
Styrelsen har infört nya rutiner kring avflyttning:

Alla ansökningar om utträde ur föreningen måste kompletteras med ett godkänt avflyttningsbesiktningsprotokoll. Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras vid en avflyttningsbesiktning är ventilations-, värme och sanitetsinstallationer, att inga allvarliga skador finns, att inga otillåtna ändringar gjorts eller att otillåtna installationer gjorts. Om anmärkningar finns, åläggs den boende att åtgärda dessa.

Avflyttningsbesiktningar bekostas av föreningen. Beställning av avflyttningsbesiktningen görs via förvaltaren/fastighetsservice som sedan skickar ett godkänt besiktningsprotokoll till styrelsen. När styrelsen fått ett godkänt besiktningsprotokoll kan medlemsansökan om utträde slutbehandlas.

Besiktning av hyreslägenheterna
Vår tekniska förvaltare PG Hiss och fastighet har påbörjat arbetet med besiktning av hyreslägenheterna så att föreningen får bättre kontroll på eventuella renoveringsbehov.

Försäljning av lägenheter
Föreningen kommer under våren sälja ytterligare två lägenheter.

Dörrstängare
PG Hiss har fått uppdraget att montera dörrstängare till dörrarna i våra källarutrymmen. Detta måste sitta för att dörrarna ska stänga och då vara godkända som en brandcell.

Golvvård
Tarjas städ har tvättat, polerat och impregnerat våra golv i trapphusen. Det gör att våra golv får en längre hållbarhet.

Lägenhetsrenoveringar
Detta gäller för bostadsrättshavare:

Mindre förändringar får göras i lägenheten utan tillstånd från styrelsen. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket samt sanitetsporslin i dusch- och badrum. Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, göra ingrepp i bärande väggar eller dra nya rör i kök och badrum. Inga maskindrivna fläktar får installeras till ventilationen. Endast godkända spiskåpor får monteras. Vid byte av köks-kåpa kontakta alltid förvaltaren. Ibland kan bygglov eller bygganmälan krävas för att utföra vissa åtgärder på balkong och uteplats. Kontakta alltid styrelsen/förvaltaren innan du sätter igång! Du får då information om vilka rutiner och krav som gäller för större renoveringar. Vid renovering i våtutrymmen skall arbeten alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt enligt gällande branschregler! Använd alltid behöriga hantverkare/företag som ger garantier för arbetet och har försäkringar om skador uppstår i samband med renoveringen! Din försäkring täcker inte skador som uppstår om arbetet i tex badrum utförts av hantverkare/företag utan behörighet och otillräckligt försäkringsskydd. Styrelsen utför besiktning med anlitad besiktningsman för att godkänna större renoveringar.

Detta gäller för hyresgäster:

Kontakta alltid förvaltaren om du önskar göra både mindre och större renoveringar i din lägenhet. Arbetet måste vara utfört på ett fackmannamässigt sätt och följa gällande branschregler (även målning och tapetsering). Styrelsen kontrollerar genom besiktning att renoveringen utförts på ett fackmannamässigt sätt. Vid avflyttning kommer besiktning av din lägenhet ske. Om renoveringar inte utförts på ett fackmannamässigt sätt, åläggs du att på egen bekostnad att återställa lägenheten, du får även bekosta återbesiktningen efter återställandet.

/Styrelsen