Störningsjour
Det har i föreningen ett tag nu funnits en önskan om störningsjour.

Från 1 juni har föreningen avtal med Bevakningsassistans som skall ombesörja störningsjour samt rondering på gårdar och parkeringar varje natt. Tele till störningsjouren: 08-12443266. Numret kommer även att sättas upp i trapphuset. Mer information finns på separat lapp.

Matavfall
Nu har vi på Solstigen börjat sortera matavfall. Tänk på att papperspåsarna med matavfall skall kastas i den svarta luckan.

Ni som ej ännu hämtat ut de bruna papperspåsarna kan kontakta styrelsen via mail (styrelsen@brfsolstigen.se) så ordnar vi det. Alternativt kan ni gå in på http://www.srvatervinning.se/matavfall/Sa-gar-det-till/Den-bruna-pasen/matavfallspasar/ för att se vilka platser i kommunen där man kan hämta ut påsar. Styrelsen kommer även att ordna uthämtningstillfällen efter sommaren.

Parabolantenner
I föreningens regler står följande: ”Parabolantenner får enbart fästas innanför balkongräcket med expanderstång eller med en tung parasollfot (tillräckligt tung för att klara hårda vindar). Parabolen får alltså inte skruvas fast på väggar, balkongräcken, staket eller på andra delar av föreningens egendom.” Ni som har paraboler ombedes att ombesörja så att era paraboler sitter rätt. Detta för allas säkerhet.

Avställda bilar på parkering och i carport
I föreningens regler står följande: ” Alla fordon som står i carport och på parkeringsplatser skall vara i körbart skick och inte förorena garage eller p-plats i form av oljeläckage.”

Det står även ett antal avställda bilar på våra parkeringar och det bryter mot föreningens regler. Vi hoppas på att ägarna ser över detta och ombesörjer en bortforsling.

Lägenhetsrenoveringar
Detta gäller för bostadsrättshavare:

Mindre förändringar får göras i lägenheten utan tillstånd från styrelsen. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket samt sanitetsporslin i dusch- och badrum. Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, göra ingrepp i bärande väggar eller dra nya rör i kök och badrum. Inga maskindrivna fläktar får installeras till ventilationen. Endast godkända spiskåpor får monteras. Vid byte av kökskåpa kontakta alltid förvaltaren. Ibland kan bygglov eller bygganmälan krävas för att utföra vissa åtgärder på balkong och uteplats. Kontakta alltid styrelsen/förvaltaren innan du sätter igång! Du får då information om vilka rutiner och krav som gäller för större renoveringar. Vid renovering i våtutrymmen skall arbeten alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt enligt gällande branschregler! Använd alltid behöriga hantverkare/företag som ger garantier för arbetet och har försäkringar om skador uppstår i samband med renoveringen! Din försäkring täcker inte skador som uppstår om arbetet i tex badrum utförts av hanverkare/företag utan behörighet och otillräckligt försäkringsskydd. Styrelsen utför besiktning med anlitad besiktningsman för att godkänna större renoveringar.

Detta gäller för hyresgäster:

Kontakta alltid förvaltaren om du önskar göra både mindre och större renoveringar i din lägenhet. Arbetet måste vara utfört på ett fackmannamässigt sätt och följa gällande branschregler (även målning och tapetsering). Styrelsen kontrollerar genom besiktning att renoveringen utförts på ett fackmannamässigt sätt. Vid avflyttning kommer besiktning av din lägenhet ske. Om renoveringar inte utförts på ett fackmannamässigt sätt, åläggs du att på egen bekostnad att återställa lägenheten, du får även bekosta återbesiktningen efter återställandet.

Sopor i trapphus och på balkonger
Ett flertal boenden har rapporterat in om att det står sopor utanför lägenhetsdörrar, vid portarna och även på balkonger. Av brand- och säkerhetsskäl är det förbjudet att ställa soporna på dessa platser. Det medför även en äcklig stank i hela trapphuset. Det är förbjudet att kasta ner skräp och andra föremål, såsom cigarettfimpar, från balkongen.

Container- och matavfallshelg
Mellan den 11-12 april anordnades en containerhelg. Till stor del gick dagarna bra, men det är fortfarande problem att boenden ställer skräp utanför containrarna när de är stängda. Skräpet får endast kastas vid de öppettider som det har informerats om. Det är även viktigt att inte kasta elektronik, batterier, farligt avfall och bildäck i de containrar som ställs upp. Styrelsen vill tacka alla som arbetade under helgen! Under samma helg delades även matavfallspåsar (de bruna påsarna) ut till boenden.

Lägenhetsförsäljningar
Under juni månad har föreningen sålt två hyreslägenheter, en 1:a på 43 kvm och en 2:a på 65 kvm. Det innebär att föreningen kommer att få in pengar som exempelvis kan läggas på fastighetsunderhållet eller åtgärder som minskar föreningens kostnader.

Undercentralen
Undercentralen är på upphällning och styrelsen har beslutat om att köpa in en ny undercentral. Det kommer att generera mer stabilare värme ut till lägenheterna och ger även kostnadsbesparingar för värmen. En undercentral är ett utrymme i en byggnad som innehåller bland annat cirkulationspump. I flerbostadshus där uppvärmning sker med fjärrvärme är det i undercentralen värmeväxling sker mellan fjärrvärmesystemet och byggnadens värmesystem.

Vindskydd
Uppsättning av egenkonstruerade vindskydd vid carports, såsom pappvägg och plastpåsar, är inte tillåtet. Det är en brandrisk och vid exempelvis hård vind kan dessa blåsa bort.

Föreningsstämma
Föreningsstämman hölls den 9 juni i Midgårds lokaler. Följande personer valdes in till styrelsen:

Ordinarie ledamöter
Joakim Goding                                          vald till årstämman 2016
Toni Petrovski                                           vald till årstämman 2016
Fanny Harzdorf                                         2 år (omval)
Suzi Benholm                                             1 år (nyval)
Joakim Jansson                                         2 år (nyval)

Suppleanter:
Sammy Bergman                                      1 år (nyval)
Peter Claesson                                          2 år (nyval)

Stämman valde auktoriserad revisor Catrin Moberg. Siv Winborg valdes till revisorssuppleant. Stämman valde Daniel Holmberg till valberedningen.

Årsredovisningen finns tillgänglig under ”ladda ned” – protokoll och årsredovisningar. Stämmoprotokollet kommer inom kort att läggas upp på hemsidan.

Lågenergilampor för utomhusbelysning
Styrelsen har beslutat om att byta ut lamporna i samtliga 82 stolpar till ett mer energieffektivt alternativ. Det innebär en kostnadsbesparing på ca 79 000 kronor inklusive moms per år.

Flaggstång
Nu har Östergården (135-157) fått en flaggstång med tillhörande vimpel. På Västergården (111-133) har styrelsen satt upp vimpel på flaggstången.

Information framöver:
De kommande informationsbladen kommer att sättas upp på anslagstavlorna samt läggas ut på föreningens hemsida, www.brfsolstigen.se. Du kan även anmäla din mailadress till styrelsen@brfsolstigen.se, så kommer styrelsen att skicka informationsbladet till din mailadress.

Styrelsen vill önska alla boenden i BRF Solstigen en riktig skön sommar!