Containerhelg:

Mellan den 7/2 – 9/2 2014 anordnades en containerhelg. Dagarna gick mycket bra och styrelsen vill tacka alla som arbetade under helgen! Styrelsen vill gärna se fler som anmäler sig för att hjälpa till, då kan vi ha containern öppen under fler timmar.

Det kostar ca 3800 kr för att ställa upp den typ av container som vi brukar ha. Containrarna får då inte innehålla elektronik, batterier, farligt avfall och bildäck. Om containern innehåller något av detta så får vi betala 3000 kronor i ”straffavgift”. Sist var det några som försökte gömma elektronikavfall i svarta sopsäckar tillsammans med annat avfall! Som tur var upptäckte den som stod vid containern detta och såg därför till att vi slapp straffavgiften den här gången! Det är vi tillsammans som betalar för hanteringen av grovsopshanteringen. Information om sopsortering hittar du http://www.srvatervinning.se. Nästa containerhelg kommer vara den 24-25 maj. Mer information kommer.

Ny uppdaterad hemsida:

Föreningens hemsida, www.brfsolstigen.se, har fått ett ansiktslyft. På hemsidan kan ni hitta information som ni behöver vid exempelvis renoveringar, nyckelhantering, in/utflyttning och så vidare. Gå gärna in och kika! Om ni tycker att någon information saknas, skicka ett mail till styrelsemailen (styrelsen@brfsolstigen.se).

Tvättstugorna:

Styrelsen har beslutat om att öka antalet tvättpass per månad, från 4 till 5.
Förtydligande gällande debitering av tvättpass: Debiteringen sker när du bokat tvättpass, vare sig du tvättar eller inte. För att debitering inte ska ske så måste passet avbokas innan tvättiden börjar. Avboka gärna i god tid så att någon annan kan boka tiden. Om det blir fel på maskinerna under bokat pass måste omgående felanmälan ske, för att debiteringen ska halveras eller tas bort. Kontaktuppgifter till felanmälan finns på anslagstavlorna och på hemsidan.

Spolning av avloppen:

Spolningarna av avloppen i badrummen tillsammans med några ”bommar” i köken som var kvar sedan 2013 är avslutade. Avloppsspolningar kommer att ske, på föreningens bekostnad, vart 5:e år. Tiden däremellan bekostar du själv de spolningar/rensningar för de stopp som du själv orsakar. Stopp i avloppen anmäls till felanmälan, spolningen utförs av våra fastighetstekniker.

Fuktmätning:

Under våren kommer Anticimex, på uppdrag av försäkringsbolaget IF, genomföra fuktmätning av samtliga lägenheter. Denna mätning är ett krav för att fastställa självrisk och villkor i vår fastighetsförsäkring. Det är viktigt att du som lägenhetsinnehavare ser till att lämna tillträde till din lägenhet. Både bostadsrättshavare och hyresgäster är enligt lag skyldiga att lämna tillträde till lägenheten för tillsyn och insatser i fastigheten. Under samma period kommer tekniska förvaltningen utföra en del andra jobb i lägenheterna. Var uppmärksamma på den information som går ut inför dessa arbeten.

Felanmälan:

kontakt@pghissfastighet.se eller telefonnummer 0227-77 00 00.
Vi som bor här är skyldiga att anmäla fel som uppstår i fastigheten även i gemensamma utrymmen. Det kan handla om fel i tvättstugan, trasiga lampor, hissfel osv.
Bostadsrättshavare
har eget ansvar för fel som uppstår i lägenheten. Du lagar själv felet eller tar hjälp av hantverkare. Du kan även anmäla fel till Servicecenter, arbetet utförs mot faktura.
Hyresgäster
anmäler fel i lägenheten. Föreningen/hyresvärden står för kostnaden
Störningar:
Anmäls till servicecenter på de telefontider som finns angivet på anslagstavlan. Anmälan kan även ske på blankett på hemsidan. Mer information om störningar finns på hemsidan. Mycket allvarliga störningar som lägenhetsbråk, våld och hot om våld polisanmäls! Gör även en störningsanmälan till servicecenter så att föreningen får kännedom om händelsen. Endast skriftliga störningsanmälningar från grannar till Servicecenter kan ligga som grund för juridiska åtgärder. Styrelsemailen har ingen jourbevakning och ska därför inte användas till fel- och störningsanmälningar.

Mata djur:

Vi har stora problem med råttor i området! Vi uppmanar er därför att följa de regler som finns.

Ur ordningsreglerna:

  • Det är förbjudet att mata fåglar eller andra djur på gräsmattor, i träd, på gårdar eller uteplatser. Detta förorenar samt medför att skadedjur etablerar sig på platsen.

”Maten till fåglarna på dagen göder råttorna på natten”

I och runt trädet på baksidan av 141 är det några som dagligen matar fåglar, rådjur och harar. Detta (och även annan nedskräpning) har fört med sig att vi och närliggande föreningar, har många och stora råttor på våra marker. Styrelsen uppmanar de boende som satt upp det öppna fågelbordet på trädet bakom 141 och som lägger ut grönsaker och bröd på marken, att omgående ta ner fågelbordet och sanera marken nedanför.

Papperskorgarna på våra marker ska inte innehålla hushållssopor och blöjor! Hushålls- och matsopor ska kastas i sopinkasten i gårdshusen. Vi har även problem med att folk ställer soppåsen på marken utanför sophusen! Om det är fullt i ett inkast gå till nästa! Detta slarv med sopor gör att vi får problem med råttor.  Anticimex har lagt ut råttgift på utsatta ställen, de har också varit ute på efterkontroll.

Lägenhetsnummer:

Styrelsen har nu satt upp provisorisk märkning av lägenheter och lägenhetsförråd, numret är föreningens löpnummer (0001 – 0194). Kolla med dina avier att lägenhetsnumret stämmer. Lägenhetsnumret ska användas när du gör en fel- eller störningsanmälan. När vi har märkt förråden så har vi gått efter den gamla numreringen så det kan ha smugit sig in fel om ni t.ex. har bytt förråd så att den gamla numreringen inte stämmer. Vi ber er därför kontrollera att märkningen på förrådet stämmer med ditt lägenhetsnummer. Om det skulle vara fel kontakta oss via styrelsemailen eller via servicecenter/felanmälan så rättar vi till felet.

Ekonomi och föreningsstämma:

Efter ett år av stora investeringar för att få ordning på avlopp och ventilation, har styrelsen efter moget ekonomiskt övervägande beslutat att inte genomföra planerad balkongrenovering under 2014. Planerade åtgärder får stå tillbaka för underhåll och akuta insatser. Vi kommer endast att investera i energibesparande åtgärder som ger direkta besparingar i elförbrukningen till exempel utomhusbelysningen. Datum för föreningsstämman har i skrivande stund inte bestämts men kommer som det ser ut nu att hållas i början av juni.

Trapphus:

Vid märkningen konstaterar vi att i de flesta trapphus är det snyggt och fint och inga föremål, exempelvis mattor, cyklar och barnvagnar, står i entréer eller trapphus. Men i vissa trapphus ser det alldeles förskräckligt ut! Trots tillsägelser om att ta bort ägodelarna så envisas samma boende att bryta mot våra ordningsregler och utrymmet utanför lägenhetsdörren är belamrat med brandfarliga föremål!

Från myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida

En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och  rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger. Brännbart material typ barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras.

Våra ordningsregler angående trapphusen bygger på de regler som gäller för flerfamiljshus. Reglerna finns för din och dina grannars säkerhet.

Av hygieniska skäl är det naturligtvis förbjudet att ställa ut sopor utanför lägenhetsdörren. Vi hittade blöta illaluktande soppåsar utanför ett par lägenhetsdörrar! Det är hänsynslöst mot dina grannar. Om du tycker att det luktar illa i din lägenhet så luktar det naturligtvis lika illa i trapphuset!

Försäljning av bostadsrätt:

Försäljningen är en sak mellan dig, köparen och till er hjälp har ni mäklaren. Föreningens enda uppgift vid själva försäljningen är att godkänna utträde respektive inträde i föreningen. När du anmäler (till ekonomiska förvaltningen) att du ska sälja din lägenhet kommer tekniska förvaltaren utföra sk avflyttningsbesiktning.  Besiktningen är till för att kontrollera att, av säljaren utförda renoveringar i badrum, i avlopp och ventilation är utförda fackmannamässigt och på ett av branschen godkänt sätt! Vid besiktningen kontrolleras även felaktiga elektriska dragningar som kan orsaka skada på person och egendom.

Besiktningsprotokollet är föreningens egendom och besiktningsutlåtandet meddelas bara till dig som säljer om det finns allvarliga brister i renoveringar som utförts av säljaren.

Du som säljer är skyldig att meddela köparen om brister i lägenheten som kan ha betydelse för priset och framtida ansvar för skador.  Köparen har ett stort eget ansvar för att undersöka lägenheten innan köp. Om köparen önskar en oberoende besiktning av lägenheten betalar köparen för detta. Lägenheten köps befintligt skick. Föreningen har inget ansvar för de fel som finns i lägenhetens ytskikt och annan fast utrustning (se stadgarna § 35). Mäklarna har skyldighet att informera säljare och köpare om vad som gäller vid köp av bostadsrättslägenhet.

/Styrelsen