Hejsan på er!

I Tisdags den 22:a juni så hade föreningens sin årsstämma. En regelrätt kommuniké kommer att presenteras inom kort. Det skedde inga större förändringar i styrelsen som nu ser ut enligt följande:

Emil Lundgren
Fanny Harzdorf
Siw Winborg
Anders Thörngren
Mustafa Kahlaf
Mikael Tidemo
Tidiane Seck

Samtliga personer är invalda som ledamöter. Vi har inte haft någon rollfördelning ännu. Styrelsen har ingen suppleant. Vi tackar Daniel Holmberg för hans tid i styrelsen.

Den nya valberedningen består av;

Gunilla Jansson
Paula Holmberg

Till intern revisor valdes

Jessica Bernstéen

Utöver detta, på tisdagen samtidigt som stämman hölls så hade vi ett extremt skyfall, vilket har gjort att det trängt in vatten i källarförråden via ventilationshålen som finns längs fasaden.

Vi uppmanar alla att kontrollera sina förråd och tvätta rent allt som riskerar att mögla.

Sist men inte minst vill styrelsen passa på att önska alla en trevlig midsommar!

Mvh//Emil

Hejsan!

Nu börjar det närma sig semester tider och folk börja resa från Stockholm så börjar det även närma sig årets renoveringar av hissar.
I år så kommer hissarna i port 119 och 131 att renoveras. Tidsplanen är följande:

Vallavägen 119    V. 33 – 35  (avstängd helt)  v. 36 justeringar, hissen kan gå för boende

Vallavägen 131    V. 36 – 38  (avstängd helt)  v. 39 justeringar, hissen kan gå för boende

Under den 5:e Juli kommer även hissarna genomgå sin årliga besiktning.

Mvh//Styrelsen

Hejsan!

HSB medelade styrelsen nu på förmiddagen (2/6-2021) att problemet med varmvattnet på västergården ska vara löst. Problemet berodde som tidigare spekulerats på underhålls arbetet förra torsdagen. Efter det arbetet så var det en ventil som hade gått sönder som inte gick att öppna helt som följd, (trots att den indikerade på att den var öppen).

Mvh//Styrelsen

Brf Solstigens styrelse kallar härmed samtliga av föreningens medlemmar till den årliga föreningsstämman.

Datum: Tisdag den 22:a juni, 2021
Tid:
kl. 18:00 till ca 20:00
Plats:
Haninge kulturhus, Poseidons torg 8

På baksidan hittar du dagordningen för stämman. Föreningens årsredovisning kommer att finnas tillgänglig senast 2 veckor före stämman på ”www.brfsolstigen.se”. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig i pappersform på stämman.

Viktigt!
Även i år så är omständigheterna annorlunda i och med den rådande pandemin. Vi vill därför veta på förhand hur många som tänker komma på stämman. Då om intresset är stort så kommer vi behöva byta upplägg på stämman. Därför kommer en anmälan även i år att krävas för deltagande. (Om man inte har anmält sig får man delta i mån av plats, alla som anmäler sig på förhand kommer att få delta). I den mån det går önskar vi att max en person per hushåll deltar på stämman. Om du vill framföra något på stämman men inte känner att du vill komma till stämman så kan du använda din rösträtt genom ett ombud med en fullmakt. (Vid förändringar i stämmans upplägg utgår ny information till de som har anmält sig till stämman.)

Inga motioner har anmälts till stämman, och styrelsen har inga frågor hänskjutna till stämman.

Vi önskar er hjärtligt välkomna!
Mvh// Brf Solstigens styrelse

OSA senast den 13:e Juni, Uppge namn, adress och telefon nummer.

Via mail på: styrelsen@brfsolstigen.se

Via Telefon: 073-957 35 03 (Går till vår sekreterare, Siw)

Om du använder dig av blanketten för anmälan som du har fått i brevlådan, klipp ut den och lägg den i brevlådan innanför dörren i tvättstugan på Vallavägen 113-115 eller 135-137.

Dagordning för föreningsstämman, 2021-06-22

1§.    Öppnande

2§.    Godkännande av dagordningen

3§.    Val av stämmoordförande

4§.    Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

5§.    Val av justerare tillika rösträknare

6§.    Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7§.    Fastställande av röstlängd

8§.    Föredragning av styrelsens årsredovisning

9§.    Föredragning av revisorns berättelse

10§. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning

11§. Beslut om resultatdisposition

12§. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13§. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

14§. Val av styrelseledamöter och suppleanter

15§. Val av revisorer och revisorssuppleant

16§. Val av valberedning

17§. Avslutande